İflasta istihkak iddiaları iflas idaresine yapılır. İflas eden müflisin malları iflas masası tarafından deftere kaydedilir. Bu aşamada ileri sürülen istihkak iddiaları, söz konusu mallar üzerinde deftere şerh düşülür (m. 212). İstihkak iddiasında bulunacak olan 3. kişiler, bu iddialarını adi tasfiyenin ilanından itibaren 1 ay içinde bildirmelidirler (219/2). Bu süre aşıldıktan sonra da bildirim yapılabilir. Ancak bu süre aşıldıktan sonra satış yapılabilir ve bu risk göze alınmalıdır.

3. kişiler tarafından istihkak iddiasında bulunulan eşyanın kendilerine verilip verilmeyeceğini de iflâs idaresi kararlaştırır (m. 228/1). İflas idaresi, istihkak iddiasını reddederse, 3. kişiye icra mahkemesinde istihkak davası açması için 7 günlük bir mühlet tayin ve tebliğ eder. Bu mühleti geçiren 3. kişi, masaya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş sayılır (m. 228/2). Burada 3. kişi, masaya karşı istihkak iddiasından vazgeçmiş olup, müflise karşı genel hükümler çerçevesinde istihkak davası açabilecektir.

3. kişi, bu 7 günlük süre içinde istihkak davasını, müflisin muamele merkezinin bulunduğu yer icra mahkemesine açar. Davacı tarafı istihkak iddiasında bulunan ve bu iddiası masa defterine şerh düşülen 3. kişi, davalı tarafı ise iflas idaresidir.

İstihkak davasına, genel hükümler dairesinde ve basit yargılama usulüne göre bakılır (m. 228/3). Hacizde istihkak prosedüründeki usul hükümleri ile m. 97a’daki özel ispat yüküne ilişkin hükmün de niteliği örtüştüğü sürece burada uygulanması gerekir.

15. Hacizden farklı olarak, iflasta istihkak iddiasının konusunu sadece mülkiyet hakkı oluşturur.

16. İstihkak davasına bakan icra mahkemesi hakimi gerekli görürse, davacı 3. kişiden iflas masasının muhtemel zararına karşılık olmak üzere m. 36 anlamında bir teminat yatırmasını isteyebilir (m. 228/4).

İcra mahkemesinde açılan istihkak davası reddedilirse, malın iflas masasına ait olduğu tespit edilmiş olur ve satışa çıkartılabilir. Dava kabul edilirse ve 3. kişi lehine sonuçlanırsa mal iflas masasından çıkartılarak 3. kişiye teslim edilir. Bir 3. kişinin elinde bulunan mal hakkında iflas idaresi de istihkak iddiasında bulunabilir. Böyle bir durumda yukarıdaki prosedür işlemez. İflas idaresinin istihkak iddiası ile açacağı dava genel hükümlere tabi olan istihkak davasıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir