Konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona erme halleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 347 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Sözleşmenin kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sona erme halleri 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352’de düzenlenmiştir.


Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352/1 uyarınca, kiralayana taşınmazın tahliyesini talep etme yetkisi veren, kiracının belirli bir süreliğine kiraladığı taşınmazı herhangi bir şart öne sürmeden boşaltacağına dair verdiği yazılı irade beyanı olarak ifade edilmektedir.

Taahhütnamenin Geçerlilik Şartları:

1-Tahhütname Yazılı Olmalıdır
Türk Borçlar Kanunu madde 352 gereğince tahliye taahhütnamesi yazılı olarak düzenlenmelidir. Bu sebeple sözlü olarak akdedilen tahliye taahhüdü geçersizdir. Kanunda ifade edilen yazılılık şartı, adi yazılı olma şartı olarak anlaşılmalıdır. Ancak kanunen geçerliliği için adi yazılılık şartı aranan akitler, resmi yazılı şekle tabi olarak düzenlenebilmektedir.

2-Taahhütname Bizzat veya Temsilci Tarafından Düzenlenmelidir
Türk Borçlar Kanunu madde 352 gereğince taahhüt bizzat kiracı yahut kiracının vekaleten tahliye taahhüdü vermekle yetkilendirdiği kimse tarafından verilmedikçe geçerlilik kazanamayacaktır.

Her ne kadar kiracı ile birlikte otursalar dahi kiracının eşi, çocukları ve başkaca yakınlarının vermiş olduğu tahliye taahhüdü geçerli değildir.

Birden fazla kiracının mevcut olduğu hallerde ise, tahliye her kiracı tarafından ayrıca taahhüt edilmelidir.
3-Tahliye Tarihi Belirli Olmalıdır
Kiracının, kiralananı tahliye edeceği tarih açıkça belirtilmiş olmalıdır. Tarihin gün/ay/yıl şeklinde belirli olması yahut belirlenebilir olması gerekmektedir.

4-Tahliye Taahhüdü Serbest İrade ile Verilmelidir

Tahliye taahhüdü kira sözleşmesinden önceki bir tarihte veya kira sözleşmesinin yapıldığı sırada verilemez. Türk Borçlar Kanunu madde 352 gereğince kiralananın teslim edilmesinden sonra tahliye taahhüdü verilmelidir. Aksi takdirde taahhütname geçersizdir.

Taahhütnameye Rağmen Kiracı Kiralananı Tahliye Etmezse Hangi Hukuki Yol İzlenilmelidir?
Taahhüt edilen tarihi takiben 1 ay içerisinde, tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi veya tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası aracılığı ile taşınmazın tahliyesini talep etmek gerekmektedir.
Tahliye davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. (HMK m.4)

Tahliye davalarında yetkili mahkeme davalı gerçek ve tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. (HMK m.6)

 

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

(Örnek)

 

Kiraya Veren               :

 

Adres                            :

 

Kiralayan                     :

 

Adres                            :

 

Kiralananın Adresi      :

 

Kira Sözleşmesi Tarihi :

 

Yukarıda ismi ve adresi yer alan kiraya verenden, kiralamış olduğum yukarıda adresi bulunan taşınmazı …./…../….. tarihinde hiç bir koşul ileri sürmeksizin, boş ve sağlam olarak tahliye etmeyi; tahliyenin gecikmesinden kaynaklanan her türlü zarar, ziyan ile yargılama ve icra masraflarını hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın nakden ve peşin olarak kiralayana ödemeyi taahhüt ediyorum.

 

Tarih: …./…../…..

Kiralayan

İmza

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir